Botcake
Vietnamese
Search…
⌃K

Quy luật

Quy luật là tính năng nâng cao của Botcake, giúp fanpage gửi tin nhắn và tương tác với người dùng theo một logic nhất định.
Chức năng Quy luật - Tạo nhóm khách hàng thoả mãn các điều kiện mong muốn và gắn hành động đi kèm tự động.
Để setup quy luật anh/chị vào Automation => Quy luật => Tạo mới:
Anh/chị tạo tên quy luật bấm " Tạo mới ":
Quy luật có 2 phần chính:
  1. 1.
    Thêm điều kiện, anh/chị có thể chọn nhiều điều kiện để tạo ra nhóm khách hàng phù hợp
  2. 2.
    Hành động đi kèm cho nhóm khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện ở phần 1
Anh/chị có thể lựa chọn thực hiện hành động bất kỳ số lần nào hoặc một lần trên mỗi người.
Ví dụ:
Giả sử anh/chị đang muốn gửi kịch bản chăm sóc cho khách hàng mới lần đầu tiên nhắn tin đến page.
  • Khi khách hàng mới lần đầu tiên nhắn tin đến page botcake sẽ tự động đăng ký theo dõi kịch bản cho khách hàng đó
  • Anh/chị chỉ cần cài đặt bất kỳ số lần nào hoặc một lần cho mỗi người thì được thực hiện hành động hoàn toàn
Sau khi hoàn tất, các anh/chị bấm "Lưu" và chức năng bắt đầu hoạt động!
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng cùng một Quy tắc sẽ kích hoạt cho cùng một người đăng ký một lần trong 30 giây trong trường hợp nó có thể được kích hoạt nhiều lần trong một khoảng thời gian rất ngắn.– Cũng cần lưu ý rằng nếu bạn áp dụng quy tắc kích hoạt cho một người dùng thông qua Hành động hàng loạt trong tab Khách hàng, quy tắc sẽ không kích hoạt. Điều này được thực hiện để tránh kích hoạt quy tắc hàng loạt cho hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn người đồng thời có thể dễ dàng làm quá tải chatbot của bạn.