Ecommerce

Ecommerce là chức năng cho phép quản lý sản phẩm, đơn hàng trên Botcake, và khách hàng có thể thêm, xoá sản phẩm vào giỏ hàng ngay trên Messenger để mua sản phẩm.

Anh/chị vào Ecommerce trên Botcake tạo sản phẩm của page hoặc là đồng bộ sản phẩm từ Pos.

  1. Tự tạo sản phẩm ở Botcake :

  • Để tạo sản phẩm ở phần mềm Botcake. Anh/chị vào Ecommerce => Quản lý sản phẩm => Thêm sản phẩm mới

  1. Đồng bộ sản phẩm từ POS :

  • Để đồng bộ sản phẩm từ phần mềm kho hàng POS. Anh/chị vào mục Quản lý sản phẩm => Thêm sản phẩm từ POS => Chọn kho và sản phẩm cần đồng bộ => OK

Sau đó anh/chị có thể bật option Cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo thẻ sản phẩm là khách nhắn tin có từ khóa chứa thẻ sản phẩm đó thì sẽ gửi danh sách sản phẩm.

Lưu ý : Tính năng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm được tạo bên Bot, còn các sản phẩm được đồng bộ từ POS qua thì không được, hiện tại anh/chị muốn gửi các sản phẩm POS thì phải thông qua webform.

Anh/chị vào Cấu hình => Cấu hình chung để tạo Webform.

Để gắn Webform vào luồng tin nhắn và gửi đi cho KH. Phần setup thêm nút => Mở Webform trên Messenger => Chọn Webform => Chọn kho hàng và tên SP cần gắn => Đồng ý

Khi khách mở webform giao diện trên hệ thống sẽ hiện như dưới đây :

Anh/chị có thể xem video chi tiết demo hướng dẫn sử dụng tính năng Ecommerce tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=lN3Bh81EaCQ

Last updated