Từ khoá

Từ khoá là một cách tuyệt vời để tự động hoá các cuộc hội thoại và duy trì liên lạc với khách hàng của bạn !

  • Mỗi khi khách hàng nhắn tin đến page với nội dung thoả mãn Từ khoá, Botcake sẽ tự động trả lời lại và gắn hành động đi kèm.

  • Để tạo Từ khoá trong Botcake của bạn, hãy đi tới Automation chọn Từ khoá và nhấp vào nút Tạo từ khoá mới ở khóc bên phải.

1.Có 7 cách để tạo từ khoá, tuỳ theo mục đích sử dụng của bạn :

Nội dung là: Chỉ thực hiện khi khách hàng nhập chính xác nội dung từ khoá.

Nội dung có chứa: Được thực hiện khi khách hàng nhập nội dung có chứa từ hoặc bằng chính từ khoá.

Nội dung có chứa và không chứa: Được thực hiện khi nội dung đồng thời có chứa Từ khoá A và không chứa Từ khoá B.

Nội dung có chứa từ khoá: Chỉ được thực hiện khi nội dung chứa tất cả từ khoá bạn đã cài đặt.

Nội dung có chứa tất cả và không chứa: Chỉ thực hiện khi nội dung chứa tất cả từ khoá và đồng thời không chứa từ khoá.

Nội dung bắt đầu với: Thực hiện khi nội dung bắt đầu bằng từ khoá.

Nội dung có chứa và không chứa và có chứa: Chỉ thực hiện khi nội dung đồng thời chứa Từ khoá A và không chứa Từ khoá B, tiếp theo không chứa Từ khoá C.

2. Cài đặt Từ khoá:

  • Bạn có cài đặt một hay nhiều từ khoá tuỳ theo điều kiện từ khoá bạn chọn.

  • Mỗi khi nhập xong từ khoá, bấm Enter. Lưu ý từ khoá không thể là khoảng trắng hoặc giống nhau.

  • Sau khi lưu từ khoá, cài đặt nội dung trả lời kèm theo hành động đi kèm: