Tích hợp Google API

Việc tích hợp cung cấp cho bạn khả năng lưu dữ liệu của khách hàng từ Botcake vào Google Sheets và tạo lịch hẹn trên Google Calendar.

Vào Cấu hình => Tích hợp rồi chọn Tích hợp Google API để tích hợp với tài khoản Google

Sau khi tích hợp thành công thì có thể thêm hành động rồi chọn kết nối với Google API.

Ở đây có thể chọn chèn hàng hoặc lấy hàng theo giá trị. Chèn hàng là đẩy các thông tin page muốn vào Google Sheet, Lấy hàng theo giá trị là lấy dữ liệu từ Google Sheet về Bot để sử dụng

Lấy hàng theo giá trị:

  • Lookup Clolumn: là cột tham chiếu để lấy giá trị ra

  • Lookup Value: là giá trị tham chiếu của Cột đó. Ví dụ như trong hình bên trên là đang tham chiếu theo cột STT với giá trị bằng field STT. Khi field STT có giá trị là 1 thì sẽ lấy các thông tin ở hàng mà có cột STT có giá trị là 1, khi field được tăng lên thành 2 thì sẽ lấy giá trị ở hàng mà có cột STT có giá trị là 2

Last updated