Quản trị viên và lịch sử lỗi

1. Quản trị viên:

Danh sách thành viên Fanpage của bạn sẽ được hiển thị ở muc "Cài đặt" -> "Quản trị viên":

2. Lịch sử lỗi:

Trong phần này, bạn có thể xem liệu có bất kỳ vấn đề nào với chức năng của bot của bạn không. Nhật ký sẽ hiển thị lỗi từ các phần "Gửi tin nhắn", "Kịch bản chăm sóc", "FB Comments" nếu chúng phát sinh từ Facebook, ví dụ trang bị chặn tin nhắn từ người dùng, trang bị khoá comment, trang bị đánh dấu spam,...

Để xem tổng hợp lỗi từ trang, bạn vào phần "Cấu hình" -> "Lịch sử lỗi":

Bấm vào từng lỗi để hiển thị chi tiết xem lỗi này xảy ra với tin nhắn, post nào:

Bạn cũng có thể xem lịch sử lỗi của tin nhắn cụ thể ở phần lịch sử tin nhắn và cấu hình bài vi:

Last updated