Usecase chăm sóc lại khách hàng cũ miễn phí

1. Cài đặt gửi tin đăng ký nhận khuyến mãi

1.1. Cấu hình tại POS

Truy cập: POS -> Cấu hình -> Cấu hình thông báo -> Facebook -> Thông báo nhận khuyến mãi/ thông tin sự kiện

Link POS Pancake: https://pos.pages.fm

Lưu ý: Nếu trang chưa đăng nhập tại Botcake vui lòng mở tab Botcake và đăng nhập.

Sau khi đăng nhập Botcake sẽ tự động tạo một kịch bản NTN mẫu và có thể sử dụng ngay.

Botcake: https://botcake.io

1.2 Sửa nội dung gửi tin nhắn NTN (Nếu muốn chỉnh sửa lại)

Trường hợp muốn chỉnh sửa kịch bản NTN mẫu: Truy cập Botcake -> Kịch bản chăm sóc -> Kịch bản NTN Template

2. Gửi tin khuyến mãi, upsell đến tập khách hàng đã đăng ký nhận tin khuyến mãi

Last updated