Custom Field

Custom field là 1 trường dữ liệu giúp bạn lưu trữ thông tin của khách hàng, chẳng hạn như email, số điện thoại, địa chỉ, ngành nghề và bất cứ thứ gì bạn muốn khách hàng cung cấp cho bạn trong khi chat. Bạn có thể xem các thông tin này cụ thể trong từng khách hàng:

Để thiết lập Custom Field, truy cập mục “ Cấu hình" -> “ Custom Field", bấm nút "Tạo custom field mới":

Sau đó tiến hành thiết lập custom field mà bạn muốn:

  • Tên thuộc tính: Cách mà thuộc tính hiển thị trong trang quản trị Botcake. ví dụ: “ Số điện thoại", “ Email", “ Ngành nghề",...

  • Kiểu dữ liệu: Có 3 loại kiểu dữ liệu:

    • Chuỗi ký tự: Giá trị của custom field này chỉ chứa ký tự.

    • Ký tự số: Giá trị chỉ chứa số.

    • Ngày giờ: Giá trị ngày giờ cụ thể.

Bạn lưu ý thiết lập phần kiểu dữ liệu này để khi lọc giá trị trong custom field cho phù hợp.

  • Mô tả: Phần này sẽ ghi chú lại custom field mà bạn đã tạo.

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn bấm "OK".

Last updated