BotCake
Search…
Facebook Ads JSON
Quảng cáo Facebook là một công cụ tuyệt vời để thu hút khách hàng mới và giao tiếp với khách hàng hiện tại của bạn. Công cụ tăng trưởng Facebook Ads JSON cho phép bạn gửi Opt-in Message khi người dùng facebook nhấp vào quảng cáo của bạn. Công cụ JSON tạo mã kết nối trực tiếp quảng cáo với tin nhắn trong Botcake !

Tạo công cụ 'Facebook Ads JSON' trên Botcake

Chọn tab 'Growth Tools' và click vào nút '+Tạo công cụ mới'.
Chọn Facebook Ads JSON:
Next, you need to create an Opt-in message. Click 'Preview' to start working in a Builder:
Tiếp theo, bạn cần tạo một tin nhắn Opt-in Message. CLick vào 'Xem trước' để tạo mới hoặc 'Chọn' để sử dụng tin nhắn có sẵn.
Một vài lưu ý khi cài đặt công cụ Facebook Ads JSON:
  1. 1.
    Tin nhăn đầu tiên trong Opt-in Message không được dài quá 150 ký tự.
  2. 2.
    JSON doesn't support variables (ex. First Name field), Delay blocks, Buy Buttons, User Inputs and Actions in URL buttons in the first message of the Opt-In message flow.
  3. 3.
    JSON không hỗ trợ thêm biến thuộc tính khách hàng(vd: {{user_full_name}}), tin nhắn delay, nhập liệu(User input) và hàng động ở nút gắn mở trang web ở tin nhắn đầu tiên trong Opt-in Message.
Sau khi cài đặt thành công Opt-in Message, bấm vào tab 'Thiết lập'
Bấm vào nút 'Copy' để sao chép đoạn mã JSON

Tạo Facebook Ad ở trang Ads

Sau khi vào trang Ads Manager, bấm vào nút '+Create'. Chọn 'Quick Creation'.
Next, you need to choose a campaign Objective. JSON Growth Tool works with Traffic, Messages or Conversion Ads only.
Tiếp theo, bạn cần chọn đối tượng cho chiến dịch, công cụ JSON hoạt động với Traffic, Messages or Conversion Ads.
After you click "Continue", choose Messenger as a destination for your Ad:
Sau đó bấm vào 'Continue', chọn Messenger as a destination cho Ad của bạn
Feel free to select most suitable for you Audience, Budget & Schedule options. As for Placements, stick with Automatic Placements this option will be adjusted automatically later. Then click 'Next'.
Hãy cài đặt Audience, Budget & Schedule. Tích vào Automatic Placements ở mục Placements, mục này sẽ được tuỳ chỉnh tự động sau đó, bấm 'Next'
Làm theo các bước như hình dưới đây để hoàn thành công đoạn setup quảng cáo.
Sau khi cài đặt xong các bước trên, bạn sẽ thấy mã JSON mặc định và cần được thay thế bằng mã JSON được sao chép từ Botcake.
Khi sao chép mã và dán vào thành công, bạn có thể kiểm tra lại bằng cách bấm vào nút 'Preview in Messenger' để kiểm tra tin nhắn Opt-in .
Sau khi lưu mã JSON, hình ảnh và bài viết đã được cài đặt thành công. Bạn hãy bấm vào nút 'Finish' và Confirm.