Khách hàng

Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn về tab "Khách hàng", gồm 7 thành phần chính:

 1. Trong phần này, bạn có thể lọc và tìm kiếm 1 đối tượng cụ thể theo tên.

 2. Số người đăng ký được chọn hiện tại trên tổng số.

 3. Thao tác có thể áp dụng cho nhiều người đăng ký đã chọn như thêm tag, gỡ tag, đăng ký theo dõi kịch bản,...

 4. Danh sách người đăng ký của bạn.

 5. Số lượng Tất cả Người đăng ký.

 6. Danh sách người đăng ký được lọc theo các tag.

 7. Danh sách người đăng ký được lọc theo kịch bản chăm sóc.

 8. Tải về danh sách khách hàng sau khi đã lọc.

 9. Đồng bộ khách hàng và tag từ Pancake.

Bạn có thể xem thông tin khách hàng bằng cách nhấn vào đối tượng trên bảng. Thông tin bao gồm:

 • Trạng thái đăng ký.

 • Emai.

 • Danh sách số điện thoại.

 • Psid

 • Các tag và kịch bản đã được gắn cho khách.

 • Custom Fields

Đây có thể coi là view chứa Data khách hàng được lưu trữ trên Botcake

Last updated