Botcake
Vietnamese
Search
⌃K

Thêm tính năng ẩn ảnh trong Bộ sưu tập

Ngày 14/2/2022
Botcake cập nhật thêm tính năng ẩn ảnh trong Bộ sưu tập. Tính năng này giúp người dùng bỏ nội dung hình ảnh khỏi bộ sưu tập trong luồng tin nhắn mà không cần xóa hẳn hình ảnh đó.
Ví dụ trường hợp sử dụng: Shop quần áo bán hết mẫu B trong danh sách, thay vì xóa hẳn cả danh sách và upload lại những mẫu sẵn có, shop chỉ cần ẩn riêng mẫu B.